í flokknum: Ævintýraland, Brosbær, Dregyn, Félagsmiðstöðvar (10-16 ára), Fjörgyn, Frístundaheimili (6-9ára), Galdraslóð, Gufunesbær, Höllin, Hvergiland, Kastali, Púgyn, Regnbogaland, Sigyn, Simbað sæfari, Tígrisbær, Vígyn

 Gleðilegt sumar kæru foreldrar!

Upplýsingar um sumarstarf og námskeið fyrir börn og unglinga

Í sumar verður fjölbreytt framboð af afþreyingu og fræðslu fyrir börn og unglinga í Reykjavík. Finna má upplýsingar um sumarstarfið á frístundavefnum www.fristund.is, s.s. um starf frístundamiðstöðva, siglinganámskeið, sumarbúðir, íþróttanámskeið, reiðnámskeið og margt fleira sem í boði er.

Skráning  

Skráning í sumarstarf frístundaheimila (sumarfrístund), sértækt félagsmiðstöðvastarf, siglinganámskeið í Siglunesi og á dýranámskeið í Húsdýragarðinum hefst þriðjudaginn 27. apríl kl. 10:00 en skráning í sumarsmiðjur fyrir börn sem eru að ljúka 5.-7. bekk hefst þriðjudaginn 11. maí kl. 10:00.

Skráning í sumarstarf á vegum Reykjavíkurborgar fer fram á vefnum http://sumar.fristund.is. Athugið að innskráning er á island.is þar sem hægt er að nota Íslykil eða Rafræn skilríki í síman.

Skráning í sumarstarf frístundaheimilanna, sértækt félagsmiðstöðvastarf og siglinganámskeið þarf að fara fram fyrir kl. 12:00 á föstudögum eigi barn að byrja næsta mánudag á eftir. Skráning á dýranámskeið þarf að fara fram á miðvikudegi í vikunni áður en námskeið hefst. Foreldrum er bent á að skrá börn sín tímanlega þar sem námskeiðin geta verið fljót að fyllast.

Ef foreldrar eru af erlendum uppruna og eiga lögheimili í Reykjavík (annað foreldri eða báðir) og barnið hefur búið á Íslandi skemur en tvö ár, eru þrjár vikur án endurgjalds í sumarfrístund/sértækum félagsmiðstöðvum/sumarsmiðjum gegn umsókn þar um. Sótt er um skriflega til viðkomandi frístundamiðstöðar. Þessi afsláttur gildir ekki fyrir börn sem eru með lögheimili erlendis og koma tímabundið hingað til lands yfir sumarmánuðina.

Athugið að ef foreldrar geta ekki nýtt sér rafræna innritun geta þeir fengið aðstoð við skráningu í frístundamiðstöðvum borgarinnar (helst fyrir hádegi). Ekki er hægt að skrá börn í sumarstarf Reykjavíkurborgar í gegnum síma en hægt er að fá leiðbeiningar símleiðis hjá þjónustuveri Reykjavíkurborgar í síma 411-1111 ef foreldrar eru við nettengda tölvu.

Skráning í sumarstarf hjá öðrum en Reykjavíkurborg fer fram hjá viðkomandi félagi/aðila.

Vinnuskólinn
Vinnuskóli Reykjavíkur býður nemendum úr 8., 9. og 10. bekkjum grunnskóla upp á sumarstörf. Skráning í skólann er hafin og öllum unglingum sem skráðir verða mun bjóðast starf. Foreldrar skrá sína unglinga á heimasíðu Vinnuskólans, http://vinnuskoli.is og þar má jafnframt finna nánari upplýsingar um starfið.

Foreldrar athugið

Vegna Covid-19 faraldursins geta orðið breytingar á sumartilboðum borgarinnar í samræmi við ráðleggingar almannavarna og sóttvarnarlæknis hverju sinni. Ef til breytinga kemur verða foreldrar upplýstir við fyrsta tækifæri.

Með von um ánægjulegt samstarf,

skóla- og frístundasvið

íþrótta- og tómstundasvið og

umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

 

ENGLISH

Happy Summer, dear parents!

Information about summer activities and courses for children and adolescents

This summer we will offer a variety of leisure and educational activities for children and adolescents in Reykjavík. You can also find information about summer activities on the leisure website www.fristund.is, that is, information regarding leisure center activities, sailing courses, summer camps, sport courses, horse riding courses, and many other activities

offered.

Registration

Registration for leisure centers’ summer activities (sumarfrístund), specific social center activities, a sailing course in Siglunes, and an animal course at Húsdýragarðurinn, starts on Tuesday April 27th, at 10:00 am, but registration for summer workshops for children finishing grades 5-7 starts on Tuesday May 11th, at 10:00 am.

Registration for summer activities offered by the City of Reykjavík takes places on the website http://sumar.fristund.is. Please take note that the log-in takes place on island.is, where you can use Íslykill or Electronic ID for phones.

Registration for leisure centers’ summer activities, specific social center activities, and sailing course must take place before 12:00 pm on Fridays, should the child start the course on the following Monday. Registration for the animal course must take place on the Wednesday of the week before the start of the course. Parents are asked to register their children in a timely manner, as courses can fill up quickly.

If parents are of foreign origin and have a legal domicile in Reykjavík (one or both parents) and the child has lived in Iceland for less than two years, parents can apply for a three week period free of charge to the leisure centers’ summer activities/specific social center activities/summer workshops. A written application needs to be delivered to the relevant leisure center. This discount does not apply to children who have a legal domicile outside of Iceland and come temporarily to Iceland during the summer months.

Please note that if parents are not able to utilize the electronic registration, they can receive assistance with registration at the city’s leisure centers (preferably before noon). It is not possible to register children for Reykjavík’s summer activities by phone, but it is possible to receive instructions by phone if parents are by an internet-connected computer, by calling the Reykjavík phone service center at 411-1111.

Registration for summer activities with other associations takes place with them.

The Work School

The Reykjavík Work School offers summer jobs to students in grades 8, 9 and 10 in elementary schools. Registration for Reykjavík’s Work School has already started and everyone who has registered is offered work. Parents must register their teenagers at the Work Schools website, http://vinnuskoli.is/ where they can also find further information about the work.

Parents, please note

Due to the Covid-19 outbreak, changes to the city’s offers of summer courses are possible, based on recommendations of the Department of Civil Protection and Emergency Management and the Chief Epidemiologist each time. If changes occur, parents will be informed as soon as possible.

With hopes of pleasant cooperation,

The Department of Education and Youth

The Department of Sport and Leisure

The Department of Environment and Planning

POLISH

Drodzy Rodzice! Udanego lata!

Informacje o zajęciach i szkoleniach letnich dla dzieci i młodzieży 

Tego lata oferujemy urozmaicony program zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Reykjaviku. Informacje o zajęciach letnich (pȯłkoloniach) można znaleźć na stronie świetlic  www.fristund.is, np. o zajęciach w centrach młodzieżowych, o kursie żeglarskim, o obozach letnich, zajęciach sportowych, kursie jazdy konnej i innych propozycjach.

Zapisy

Zapisy na zajęcia letnie w świetlicach (letnia świetlica -półkolonie letnie) oraz inne zajęcia w centrach młodzieżowych, kursy żeglarskie w Siglunes oraz kurs opieki nad zwierzętami w Ogrodzie Zoologicznym, rozpoczynają się w wtorek 27 kwietnia od godziny 10:00; natomiast zapisy na letnie majsterkowanie dla dzieci, ktȯre kończą klasy 5-7 rozpocznie się w wtorek 11 maja od godziny 10:00.

Zapisy na zajęcia letnie, ktȯre są organizowane przez miasto Reykjavik odbywają się na stronie http://sumar.fristund.is. Należy zauważyć, że zapisy będą tylko poprzez stronę island.is z użyciem klucza elektronicznego (íslykill) lub elektronicznego ID w telefonie.

Zapisy na letnie zajęcia (półkolonie letnie) w świetlicach oraz inne zajęcia w centrach młodzieżowych np. kurs żeglarski musi nastąpić do piątku przed godz. 12:00, w tygodniu poprzedzającym kurs (np. jeżeli dziecko ma rozpocząć zajęcia w poniedziałek). Na zajecia przy pracy z zwierzętami należy zarejestrować dziecko do środy w tygodniu poprzedzającym kurs. Prosimy rodziców o rejestrowanie dzieci na kursy na czas, ponieważ z powodu ograniczonej liczby miejsc szybko się one zapełniają.

Jeśli rodzice są obcego pochodzenia ale mają miejsce zamieszkania w Reykjaviku (jedno z rodziców lub oboje), a dziecko mieszka w Islandii krócej niż dwa lata, to trzy tygodnie zajęć letnich (pȯłkoloni) są bezpłatne w tym czasie: w świetlicach lub w letnim majsterkowaniu trzeba tylko wypełnienie wnioskek. Wniosek składa się na piśmie w docelowej świetlicy. Zniżka ta nie dotyczy dzieci zamieszkałych za granicą i przybywających czasowo na Islandii w miesiącach letnich.

Uwaga! Jeżeli rodzice nie mogą skorzystać z rejestracji elektronicznej mogą udać się do miejskich centrów usługowych  frístundamiðstöðvum borgarinnar (najlepiej przed południem) i uzyskać pomoc w rejestracji. Nie ma możliwości rejestracji telefonicznej na kursy letnie w Urzędzie Miasta Reykjavik. Pomoc i instrukcje na temat rejestracji udzielają telefonicznie konsultanci z Centrum Obsługi Mieszkańców w Reykjaviku pod tel. 411-1111, jeżeli rodzice będą korzystać z tego telefonu, dzwoniąc muszą być podłączeni do internetu.

Rejestracja na zajęcia letnie (pȯłkolonie), ktȯre są organizowane przez inne placówki niż Urząd Miasta Reykjavik, odbywa się w oferującym klubie lub z organizatorem danych pȯłkoloni.

Szkoła pracy

Szkoła pracy oferuje uczniom 8, 9 i 10 klasy szkoły podstawowej pracę w wakacje. Zapisy do Szkoły Pracy w mieście Reykjavik już się rozpoczął i wyszyscy chętni otrzymają prace. Rodzice zapisują dziecko poprzez stronę: http://vinnuskoli.is  i wszystkim zapisanym będzie zaoferowana praca. Więcej informacji o pracy można znaleźć na stronie Szkoły Pracy, http://vinnuskoli.is.

Uwaga dla rodziców/opiekunȯw

Z powodu epidemii Covid-19 zmiany w letnich ofertach miasta mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ktȯre podlegają zaleceniom ochrony ludności i epidemiologa. Jeśli nastąpią zmiany, rodzice zostaną poinformowani w pierwszej kolejności.

Z nadzieją na owocną współpracę,

Wydział ds. Edukacji i Świetlic oraz

Wydział ds. Sportu i Rekreacji Miasta Reykjavik

FILIPPEAN

Maligayang panahon ng tag-init, mga magulang!

Detalye tungkol sa mga programa at kurso para sa kabataan ngayong panahon ng tag-init

Ngayong summer, magkakaroon ng maraming pagpipilaang programa na masasaya at edukasyonal para sa mga bata at tinedyer sa Reykjavík. Matatagpuan ang impormasyon tungkol dito sa website ng aliwang-pambata www.fristund.is, hal. iba’t-ibang gawain ng mga Sentro ng Aliwang Pambata o frístundamiðstöð, kurso sa paglalayag, summer camp, sports camp, kurso sa pangangabayo, at marami pang iba.

Pagrehistro

Ang pagrehistro sa mga programang pang-summer para sa anim hanggang siyam na taong gulang o sumarfrístund, espesyal na programang pang-summer para sa may kapansanan, kurso sa paglalayag sa Siglunes at kurso sa pag-aalaga ng hayop sa Reykjavík Zoo ay mag-uumpisa sa Martes, Abril 27, 10am. Ang pagrehistro sa mga sumarsmiðja o programang pang-summer para sa mga magtatapos ng ika-5 hanggang 7 baitang ay mag-uumpisa naman sa Mayo 11, 10am.

Ang pagrehistro sa programang pang-summer na pinamamahalaan ng Lungsod ng Reyjavík ay nasa website na http://sumar.fristund.is. Paalala lamang na ang pagrehistro ay nasa island.is at dito kailangan ang Íslykill o  IceKey, o di kaya’y ang elektronikong ID sa telepono.

Ang pagrehistro sa programang pang-summer para sa anim hanggang siyam na taong gulang, espesyal na programa para sa may mga kapansanan, at sa kurso ng paglalayag ay kinakailangang gawin bago mag alas 12 tuwing Biyernes kung ang bata ay magsisimula sa programa sa kasunod na Lunes. Ang pagrehistro sa kurso sa pag-aalaga ng hayop ay kinakailangang gawin kapag Miyerkules bago ang linggo kung kailan mag-uumpisa ang bata sa programa. Ang mga magulang ay hinihikayat na i-rehistro ang kanilang mga anak sa tamang oras dahil madaling mapuno ang mga programa.

Para sa mga banyagang magulang na ang legal na tirahan ay nasa Reykjavík (kahit isa o dalawa sa kanila) at ang bata ay kakalipat lamang sa Iceland nang mas maikli sa dalawang taon, ay libre ang unang tatlong linggo ng programang pang-summer na sasalihan nito sa sumarfrístund, sumarsmiðja, o espesyal na programa para sa may kapansanan. Kailangang may nakasulat na kahilingan sa tamang frístundamiðstöð. Ang diskwentong ito ay hindi maaaring gamitin ng mga batang legal na naninirahan sa ibang bansa o sa mga pupunta lamang dito nang pansamantala para sa mga programang pang-summer.

Paalala lamang na ang magulang na hindi maaaring gumamit ng elektronikong pagpaparehistro ay maaaring sumangguni at humingi ng tulong sa pagpaparehistro sa mga frístundamiðstöð ng lungsod (dapat bago mag-tanghali). Hindi maaaring i-rehistro ang mga bata sa programang pang-summer ng Reykjavík sa pamamagitan ng pagtawag lamang, ngunit maaaring makakuha ng mga panuto kung tatawag sa Sentro ng Serbisyo sa Lungsod ng Reykjavík, 411-1111 kung ang magulang ay may koneksiyon sa kompyuter at internet.

Ang pagrehistro sa programang pang-summer sa labas ng Lungsod ng Reykjavík ay diretso mismo sa kani-kanilang organisasyon.

Vinnuskólinn (Trabahong pang-summer)

Ang Vinnuskóli sa Lungsod ng Ryekjavík ay nag-aalok sa mga ika-8 hanggang 10 baitang ng trabahong pang-summer. Nagsimula na ang pagrehistro at ang lahat ng mga batang magpaparehistro ay mabibigyan ng trabaho. Kailangang i-rehistro ng magulang ang kanilang anak sa website ng Vinnuskóli, http://vinnuskoli.is at doon din makikita ang karagdagang impormasyon tungkol sa trabaho.

Paalala sa mga magulang

Dahil sa pandemiko ng COVID-19 ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa mga programang inaalok, alinsunod sa opisyal na rekomendasyon ng Departamento ng Proteksiyong Sibil at Punong Epidemiologist sa bawat pagkakataon. Kung magkakaroon man ng pagbabago ay bibigyan kaagad ng impormasyon ang mga magulang.

Umaasa sa masayang kolaborasyon,

Departamento ng Edukasyon at Kabataan

Sangay ng Isport at Programang Pang-Aliwan

Sangay ng Kapaligiran at Pagpaplanong Panglungsod ng Reykjavík

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Ólæsilegt? Breyttu textanum. captcha txt